Vítejte na stránkách společnosti Diagnostic Pharmaceuticals

Upozornění!

Uvedené léčivé přípravky jsou určeny k podání pacientům pouze odborným zdravotnickým personálem. Níže uvedené informace nemají v žádném případě za cíl podpořit jejich používání ze strany pacientů. Více informací k jednotlivým kontrastním látkám naleznete v platném Souhrnu údajů o přípravku.

V případě podezření na nežádoucí účinky nás kontaktujte na telefonním čísle +420 241 431 122

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku